Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w placówce oświatowej

  Korzyści:

  • Prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS
  • Naliczanie odpisów na ZFŚS
  • Tworzenie zmian w regulaminie ZFŚS

  Program:

  1.Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2019 r. poz.1352, 1907, z 2020 r. poz.278),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.);
  • Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000);
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).

  2. Istota i cel tworzenia Funduszu – zasady tworzenia Funduszu:

  • Odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2020r.
  • Terminy odpisów,
  • Ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
  • Określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
  • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.

  3. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

  • Rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
  • Wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
  • Definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
  • Granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
  • Osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
  • Zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
  • Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
  • Tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
  • Miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
  • Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
  • Przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.

  4. Formy świadczeń socjalnych:

  • Świadczenia rzeczowe,
  • Paczki dla dzieci,
  • Imprezy okolicznościowe,
  • Dopłaty do wypoczynku,
  • wczasy pod gruszą,
  • Zapomogi i zapomogi losowe,
  • Pieniądze na leki,
  • Choroby,
  • Pożyczki mieszkaniowe.

  5. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:

  • Nauczyciele uprawnieni,
  • Proporcjonalność świadczenia.

  6. Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej:

  • Karty pomocy socjalnej,
  • Wnioski o pomoc z Funduszu,
  • Zaświadczenia,
  • Oświadczenia pracowników,
  • Zasady pracy Komisji Socjalnej.

  7. Panel dyskusyjny

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej

  pl Polish
  X