Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w placówce oświatowej

Cena netto za os.:
250 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 26/04 2021 - online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w placówce oświatowej

Korzyści:

 • Prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS
 • Naliczanie odpisów na ZFŚS
 • Tworzenie zmian w regulaminie ZFŚS

Program:

1.Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2019 r. poz.1352, 1907, z 2020 r. poz.278),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.);
 • Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000);
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).

2. Istota i cel tworzenia Funduszu – zasady tworzenia Funduszu:

 • Odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2020r.
 • Terminy odpisów,
 • Ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
 • Określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
 • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.

3. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • Rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
 • Wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
 • Definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
 • Granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
 • Osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
 • Zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
 • Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
 • Tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
 • Miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
 • Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
 • Przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.

4. Formy świadczeń socjalnych:

 • Świadczenia rzeczowe,
 • Paczki dla dzieci,
 • Imprezy okolicznościowe,
 • Dopłaty do wypoczynku,
 • wczasy pod gruszą,
 • Zapomogi i zapomogi losowe,
 • Pieniądze na leki,
 • Choroby,
 • Pożyczki mieszkaniowe.

5. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:

 • Nauczyciele uprawnieni,
 • Proporcjonalność świadczenia.

6. Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej:

 • Karty pomocy socjalnej,
 • Wnioski o pomoc z Funduszu,
 • Zaświadczenia,
 • Oświadczenia pracowników,
 • Zasady pracy Komisji Socjalnej.

7. Panel dyskusyjny

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej