Zatory Płatnicze

Moduł Zatory płatnicze dla systemu Microsoft Dynamics AX/365 umożliwia Użytkownikowi bieżące monitorowanie opóźnień płatniczych oraz generowanie danych do sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju i Technologii według stanu na dzień 07 lutego 2023.

Wdrożenie:

 • Instalacja aplikacji na środowisku testowym.
 • Konfiguracja systemu zgodnie z założeniami.
 • Testy wydajnościowe.
 • Szkolenie online użytkowników końcowych PL.
 • Przeniesienie rozwiązania do systemu produkcyjnego.

Korzyści:

 • Konfigurowalna informacja o zaległościach płatniczych
 • Wykorzystywanie danych istniejących w systemie
 • Brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
 • Bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach dla dostawców
 • Bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach od klientów
 • Alertowanie ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu zaległości
 • Unikanie kar i postępowań UOKiK
 • Kontrola stosunku zobowiązań do wierzytelności nadmiernie opóźnionych
 • Wykrywanie nierzetelnych kontrahentów
 • Ograniczenie kosztów związanych z windykacją
 • Ograniczenie kosztów związanych z obsługą
 • Oszczędność czasu przy generowaniu i weryfikacji danych do raportu o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Funkcjonalności:

 1. Analiza transakcji i generowanie danych dla dowolnych zakresów dat.

System analizuje dane w oparciu o zgromadzone w systemie Microsoft Dynamics AX /365 transakcje z odbiorcami i dostawcami. Użytkownik definiuje zakres dat, dla których chce wygenerować dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 1. Wybór kontrahentów do raportu w oparciu o kwerendy dostawców i nabywców.

Przed wygenerowaniem raportu Użytkownik może zawęzić wybór danych do konkretnych kontrahentów, profili czy grup księgowania. Generując dane system przegląda transakcje kontrahentów zdefiniowanych w kwerendach.

 1. Analiza transakcji niezapłaconych do czasu przedawnienia.

Analizowane są dane z zadanego okresu, jak i wcześniejsze nieuregulowane świadczenia, do czasu aż nie ulegną one przedawnieniu.

 1. Grupowanie faktur.

Na podstawie terminu płatności oraz daty rozliczenia każdy rozrachunek zostaje przypisany do odpowiedniej grupy faktur: zapłaconych w terminie należności i zobowiązań, oraz niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań. System wylicza całkowite wartości dla każdej grupy.

 1. Wiekowanie faktur nierozliczonych w terminie do zadanych zakresów.

Należności i zobowiązania nierozliczone w terminie zostają przypisane do odpowiedniego okresu wiekowania. Okresy te mogą być definiowane przez Użytkownika w dowolny sposób.

W oknie podglądu danych Użytkownik otrzymuje informację o sumie wartości faktur danego zakresu oraz udziale procentowym poszczególnych świadczeń w całkowitej wartości niezapłaconych zobowiązań lub należności. Wartości te raportuje się w sprawozdaniu dla ministerstwa.

 1. Weryfikacja zapisów potencjalnie możliwych do rozliczenia w systemie.

Rozwiązanie sprawdza, czy w systemie istnieją zapisy niepowiązane, które potencjalnie mogą zostać rozliczone. Funkcja wyświetla informacje o kontrahentach i wysokości nierozliczonych transakcji.

 1. Monitorowanie opóźnień w transakcjach handlowych.

Funkcjonalność pozwala na bieżąco monitorować, czy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy zbliża się do granicznego pułapu kwoty tzw. nadmiernego opóźnienia. W zależności od konfiguracji modułu Użytkownik otrzyma powiadomienie ze stosowną informacją. Może również samodzielnie ustalać parametry alertu w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych czy też zmian prawnych dotyczących limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych (aktualnie co najmniej 2 mln zł).

 1. Planowanie uruchomienia.

Użytkownik może uruchomić generowanie danych ręcznie w dowolnym momencie lub zaplanować automatyczne uruchomienie o wybranej przez siebie porze.

Genruj kod html do newsleterrów