Split Payment

 

W zakres prac związanych z dostosowaniem systemu Microsoft Dynamics AX wchodzą:

1. Analiza systemu Klienta pod kątem wymagań do Split Payment (praca online).

2.Przygotowanie funkcjonalności w systemie Microsoft Dynamics AX umożliwiającej obsługę podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw mającej dostosować przetwarzanie płatności w systemie Microsoft Dynamics AX do wymogów ww. ustawy, zmiany w systemie obejmują:

 • modyfikacje w module bank – powiązanie rachunku VAT z głównym rachunkiem bankowym; funkcjonalność do parametryzacji sposobu przeksięgowania VAT pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkiem VAT,
 • modyfikacje w module rozrachunki z dostawcami na dostawcach – parametr do oznaczenia kartoteki dostawcy „Split payment; modyfikacja metod płatności; dodatkowe pola na transakcjach dostawcy do oznaczenia transakcji podzielonej płatności: „VAT z faktury w PLN” i „VAT rozliczony w PLN”, oprogramowanie sposobu wyliczania dodanych pól oraz job do automatycznego oznaczenia istniejących w systemie dostawców „Split payment”,
 • modyfikacje w module rozrachunki z dostawcami w arkuszach płatności – dodanie pola „VAT rozliczony w PLN” oraz modyfikacja mechanizmu generowania propozycji płatności umożliwiająca generowanie propozycji płatności dla podzielonej płatności; dodanie do kontroli salda pola „VAT rozliczony w PLN” , kontrola podczas generowania pliku czy suma z pola „VAT rozliczony w PLN” dla wierszy, z których generowana jest płatność jest większa niż saldo konta bankowego VAT; dodanie kolumny „VAT do rozliczenia w PLN” do raportu Specyfikacja płatności,
 • oprogramowanie struktur dla dwóch banków dla plików z przelewami dla podzielonej płatności zgodnie ze specyfikacjami z banków,
 • modyfikacja importu wyciągu bankowego dla dwóch banku – automatyczne przypisywanie konta przeciwstawnego do wyciągu na podstawie ustawień w kontach bankowych; automatyczne rozliczanie faktury odbiorcy z płatnością po numerze faktury dla podzielonej płatności,
 • modyfikacja rozliczania transakcji w różnych walutach – dodanie funkcji „Rozlicz wg kursu krzyżowego” do automatycznego wyliczania kursu krzyżowego pomiędzy dwoma rozliczanymi transakcjami,
 • rozliczenie częściowe – modyfikacja kompensat, dodanie pola „VAT do rozliczenia” i umożliwienie obsłużenia podzielonej płatności w kompensatach.

3. Instalacja rozwiązania na wersji testowej i produkcyjnej Klienta.

4. Konfiguracja rozwiązania i przygotowanie instrukcji stanowiskowej użytkownika.

Rozwiązanie dostępne dla następujących wersji systemu Microsoft Dynamics AX:

 • Axapta 3.0
 • Axapta 4.0
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Microsoft Dynamics 365
Genruj kod html do newsleterrów