Zarządzanie Projektami MS Project warsztat przekrojowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Zarządzanie projektami – definicje,
 • Historia zarządzania projektami,
 • Działalność operacyjna v działalność projektowa (cechy projektu),
 • Trójkąt projektu i macierz kompromisów,
 • Rodzaje i rola metodyk prowadzenia projektów,
 • Metody projektowania,
 • Metoda SMART, SMARTER i inne,
 • Podsumowanie.

2. Konfiguracja Programu MS Project:

 • Konfiguracja ustawień w Opcjach programu,
 • Konfiguracja właściwości,
 • Ochrona projektu.

3. Widoki, formaty i składniki:

 • Wprowadzenie do ontologii projektu:
  • Kalendarze
  •  Zasoby
  •  Zadania
  • Przydziały
 • Sposoby i formy prezentowania informacji:
  • Podstawowe typy widoków
  • Formaty widoków
  • Składniki widoków

4. Inicjowanie projektu:

 • Dla kogo projekt? Projekty wewnętrzne i projekty „dla klienta”,
 • Wybór i konfiguracja kalendarza projektu,
 • Wybór sposobu projektowania (od daty początkowej, od daty końcowej),
 • Ustalenie daty rozpoczęcia/zakończenia projektu.

5. Zasoby – wprowadzenie:

 • Zasoby typu praca,
 • Zasoby typu koszt,
 • Zasoby typu materiał,
 • Zasoby ogólne jak z nich korzystać,
 • Jednostki zasobów,
 • Kalendarze zasobów i dostępność zasobów,
 • Konfiguracja kosztów w zależności od rodzaju zasobu.

6. Wprowadzanie zadań:

 • Podstawowe typy planowania (automatyczny, ręczny).
 • Omówienie wszystkich rodzajów zadań:
  • Zadanie atomowe
  • Zadanie sumaryczne
  • Zadanie typu „kamień milowy”
  • Zadanie rekurencyjne/cykliczne
  • Zadanie sumaryczne projektu
 • Tworzenie, usuwanie, dzielenie, dezaktywacja zadań,
 • Praca z czasem trwania zadania:
  • Jednostki czasu
  • Czas roboczy
  • Czas szacowany
  • Czas ciągły
  • Przeglądanie zadań: sortowanie, filtrowanie, grupowanie.

7. Wprowadzenie do zaawansowanych atrybutów zadań:

 • Termin ostateczny,
 • Typy ograniczeń,
 • Typ zadania i wprowadzenie do równania pracy.

8. Konflikty kalendarzy:

 • Hierarchia kalendarzy w projekcie

9. Relacje między zadaniami:

 • Podstawowe pojęcia (poprzednik, następnik),
 • Rodzaje relacji (ZR, RZ, ZZ i RR),
 • Inna kategoryzacja relacji: Relacje jeden do wielu, wiele do jeden, wiele do wiele, relacje odwrócone,
 • Za i przeciw relacji,
 • Rodzaje zwłok (wyprzedzenia, opóźnienia),
 • Jednostki czasu w definiowaniu wyprzedzeń i opóźnień.

10. Relacje wiążące projekty:

 • Tworzenie master projektu,
 • Dzielenie projektu na podprojekty,
 • Tworzenie i zarządzanie relacjami między podprojektami.

11. Koszty/Przychody:

 • Co oblicza MS Project? Koszty versus przychody,
 • Rodzaje kosztów:
  • Koszty pracy
  • Koszty użycia
  • Koszty stałe
  • Koszty budżetowe
  • Kompletowanie i inspekcja kosztów.

12. Plan bazowy:

 • Plan bazowy jako niezbędny element projektu,
 • Stworzenie planu bazowego jako konieczny element fazy planowania,
 • Plan bazowy versus plany bazowe,
 • Plan bazowy i plan pośredni,

13. Ścieżka krytyczna:

 • Pojęcie ścieżki krytycznej,
 • Sposoby prezentacji ścieżki krytycznej,
 • Za i przeciw ścieżki krytycznej.

14. Zakończenie fazy planowania:

 • Analiza struktury projektu:
  • Analiza zadań
  • Analiza relacji
  • Analiza zasobów
  • Analiza ścieżki krytycznej
  • Analiza i akceptacja planu bazowego
  • Analiza PERT
  • Analiza wielu planów bazowych (wykres Ganta wiele planów bazowych).

15. Metody optymalizacji projektu:

 • Optymalizacja czasowa,
 • Optymalizacja przydziałów,
 • Optymalizacja kosztowa.

16. Wymiana danych w MS Project:

 • Użycie predefiniowanych tabel Eksportu dla zadań i zasobów,
 • Import danych i analiza predefiniowanych masek,
 • Tworzenie masek importu użytkownika,
 • Eksport danych i analiza predefiniowanych masek,
 • Tworzenie masek eksportu użytkownika,
 • Wykorzystanie łączy pakietu MS Office.

17. Użycie podstawowych widoków w procesie akceptacji projektu:

 • Wykres Ganta:
  • Wykres Ganta śledzenie
  • Wykres Ganta wiele planów bazowych
 • Oś czasu
 • Diagram sieciowy
 • Kalendarz
 • Arkusz zasobów
 • Terminarz zespołu

18. Użycie zaawansowanych widoków w pracy z MS Project:

 • Widoki przydziałów:
  • Obciążenie zadaniami
  • Wykorzystanie zasobów
 • Widoki dzielone:
  • Formularz zadania
  • Formularz zasobu
  • Wykres zasobu
  • Diagram relacji
  • Rzuty pasków, punktów kontrolnych.

19. Formatowanie i wydruk:

 • Konfigurowanie skali czasu na wykresie Ganta,
 • Konfigurowanie skali czasu w Kalendarzu,
 • Układ i style pasków na wykresie Ganta,
 • Układ i style pasków w Kalendarzu,
 • Konfigurowanie widoku Diagramu sieciowego,
 • Konfigurowanie skali czasu w widokach przydziałów.

20. Narzędzia prezentowania danych:

 • Sortowanie zadań,
 • Użycie predefiniowanych filtrów,
 • Wyróżnianie zadań,
 • Grupowanie zadań,
 • Wprowadzenie do analizy w.w narzędzi.

21. Narzędzia wspomagające w fazie realizacji projektu:

 • Narzędzia i sposoby aktualizacji zadań,
 • Narzędzia i sposoby aktualizacji projektu,
 • Różne sposoby zmiany i konfiguracji przydziałów,
 • Użycie widoków śledzenia i planów bazowych na etapie realizacji projektu,
 • Użycie linii postępu na wykresie Ganta.

22. Bilansowanie przeciążeń zasobów:

 • Identyfikacja i metody obliczania przeciążeń,
 • Konfiguracja narzędzia bilansującego,
 • Bilansowanie zaznaczenia,
 • Bilansowanie zasobu,
 • Bilansowanie projektu,
 • Przegląd metod likwidacji przeciążeń.

23. Pula zasobów:

 • Tworzenie puli zasobów,
 • Kilka sposobów pozyskania zasobów z puli i rozwiązywanie konfliktów,
 • Przegląd zasobów w puli i bilansowanie przeciążeń,
 • Uprawnienia puli versus uprawnienia projektów, które korzystają z jej zasobów.

24. Kody SPP i inne kody niestandardowe:

 • Struktura Podziału Pracy czym jest?,
 • Struktura konspektu a kod SPP,
 • Modyfikacja kodów SPP:
  • Struktura kodu SPP
  • Tworzenie masek wprowadzania
  • Tworzenie własnych kodów na bazie SPP
  • Tworzenie własnych kodów na bazie konspektu.

25. Pola niestandardowe:

 • Typy pól niestandardowych
 • Rodzaje pól niestandardowych:
  • Odnośniki
  • Pola oparte na formułach
  • Wskaźniki graficzne
 • Wykorzystanie funkcji w polach niestandardowych:
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje konwersji
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje sterujące
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych pól.

26. Tworzenie tabel użytkownika:

 • Przegląd predefiniowanych pól,
 • Przegląd predefiniowanych tabel,
 • Edycja istniejących tabel,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących tabel,
 • Zapisywanie tabel użytkownika,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych tabel.

27. Tworzenie filtrów użytkownika:

 • Przegląd predefiniowanych filtrów,
 • Przegląd operatorów porównania i logicznych,
 • Struktura filtrów oparta na operatorach,
 • Edycja istniejących filtrów,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących filtrów,
 • Zapisywanie filtrów użytkownika i ich testowanie,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych filtrów.

28. Raporty predefiniowane:

 • Podstawowe rodzaje predefiniowanych raportów:
  • Pulpity nawigacyjne
  • Raporty zasobów, kosztów i zaawansowania prac
  • Użycie raportów wizualnych i dalsze wykorzystanie w MS Excel

29. Raporty użytkownika:

 • Modyfikacja istniejących raportów,
 • Struktura raportów. Główne formanty:
  • Tabela
  • Wykres
  • Pole tekstowe
  • Możliwości formatowania sekcji i formantów,
  • Niestandardowe tabele i niestandardowe filtry w tworzeniu raportów użytkownika,
  • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych raportów.

30. Makra i dostosowanie programu do swoich potrzeb:

 • Nagrywanie prostych makr ułatwiających pracę w MS Project,
 • Paski narzędzi – chowanie, pokazywanie, dodawanie i usuwanie przycisków, tworzenie własnych pasków narzędzi.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia