Zarządzanie Projektami MS Project poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Porównywanie różnych wersji projektu:

 • Tworzenie raportu porównawczego.

2. Wprowadzenie do zaawansowanych atrybutów zadań:

 • Termin ostateczny,
 • Typy ograniczeń,
 • Typ zadania i wprowadzenie do równania pracy.

3. Konflikty kalendarzy:

 • Hierarchia kalendarzy w projekcie,
 • Różne sposoby usuwania konfliktu.

4. Relacje między zadaniami:

 • Podstawowe pojęcia (poprzednik, następnik),
 • Rodzaje relacji (ZR, RZ, ZZ i RR),
 • Inna kategoryzacja relacji: Relacje jeden do wielu, wiele do jeden, wiele do wiele, relacje odwrócone,
 • Za i przeciw relacji,
 • Rodzaje zwłok (wyprzedzenia, opóźnienia),
 • Jednostki czasu w definiowaniu wyprzedzeń i opóźnień.

5. Relacje wiążące projekty:

 • Tworzenie master projektu,
 • Dzielenie projektu na podprojekty,
 • Tworzenie i zarządzanie relacjami między podprojektami.

6. Koszty/Przychody:

 • Co oblicza MS Project? Koszty versus przychody,
 • Rodzaje kosztów:
  • Koszty pracy
  • Koszty użycia
  • Koszty materiałów
  • Koszty stałe
  • Koszty budżetowe
 • Kompletowanie i inspekcja kosztów

7. Plan bazowy:

 • Plan bazowy jako niezbędny element projektu,
 • Stworzenie planu bazowego jako konieczny element fazy planowania,
 • Plan bazowy versus plany bazowe,
 • Plan bazowy i plan pośredni,
 • Analiza odchyleń

8.Ścieżka krytyczna:

 • Pojęcie ścieżki krytycznej,
 • Sposoby prezentacji ścieżki krytycznej,
 • Za i przeciw ścieżki krytycznej,
 • Praca z wieloma ścieżkami krytycznymi.

9.Zakończenie fazy planowania:

 • Analiza struktury projektu:
  • Analiza zadań
  • Analiza relacji
  • Analiza zasobów
  • Analiza ścieżki krytycznej
  • Analiza i akceptacja planu bazowego
  • Analiza PERT
  • Analiza wielu planów bazowych (wykres Ganta wiele planów bazowych)

10. Metody optymalizacji projektu:

 • Optymalizacja czasowa,
 • Optymalizacja przydziałów,
 • Optymalizacja kosztowa,
 • Inspekcja zadań.

11. Wymiana danych w MS Project:

 • Użycie predefiniowanych tabel Eksportu dla zadań i zasobów,
 • Import danych i analiza predefiniowanych masek,
 • Tworzenie masek importu użytkownika,
 • Eksport danych i analiza predefiniowanych masek,
 • Tworzenie masek eksportu użytkownika,
 • Wykorzystanie łączy pakietu MS Office.

12. Użycie zaawansowanych widoków w pracy z MS Project:

 • Widoki przydziałów:
  • Obciążenie zadaniami
  • Wykorzystanie zasobów
 • Widoki dzielone:
  • Formularz zadania
  • Formularz zasobu
  • Wykres zasobu
  • Diagram relacji
  • Rzuty pasków, punktów kontrolnych

13. Formatowanie i wydruk:

 • Konfigurowanie skali czasu na wykresie Ganta,
 • Konfigurowanie skali czasu w Kalendarzu,
 • Układ i style pasków na wykresie Ganta,
 • Układ i style pasków w Kalendarzu,
 • Konfigurowanie widoku Diagramu sieciowego,
 • Konfigurowanie skali czasu w widokach przydziałów.

14. Narzędzia wspomagające w fazie realizacji projektu:

 • Narzędzia i sposoby aktualizacji zadań,
 • Narzędzia i sposoby aktualizacji projektu,
 • Różne sposoby zmiany i konfiguracji przydziałów,
 • Użycie widoków śledzenia i planów bazowych na etapie realizacji projektu,
 • Użycie linii postępu na wykresie Ganta,
 • Korzystanie z poślizgów na wykresie Ganta.

15. Analiza wartości wypracowanej:

 • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania,
 • Wprowadzanie rzeczywistych kosztów,
 • Śledzenie postępów w projekcie,
 • Planowane Koszy Planowanej Pracy,
 • Planowane Koszty Wykonanej Pracy,
 • Rzeczywiste Koszty Wykonanej Pracy,
 • Odchylenia i wskaźniki w EVM,
 • Szacowanie przyszłych wyników realizacji projektu.

16. Bilansowanie przeciążeń zasobów:

 • Identyfikacja i metody obliczania przeciążeń,
 • Konfiguracja narzędzia bilansującego,
 • Bilansowanie zaznaczenia,
 • Bilansowanie zasobu,
 • Bilansowanie projektu,
 • Przegląd metod likwidacji przeciążeń.

17. Pula zasobów:

 • Tworzenie puli zasobów,
 • Kilka sposobów pozyskania zasobów z puli i rozwiązywanie konfliktów,
 • Przegląd zasobów w puli i bilansowanie przeciążeń,
 • Uprawnienia puli versus uprawnienia projektów, które korzystają z jej zasobów.

18. Kody SPP i inne kody niestandardowe:

 • Struktura Podziału Pracy czym jest ?,
 • Struktura konspektu a kod SPP,
 • Modyfikacja kodów SPP:
  • Struktura kodu SPP,
  • Tworzenie masek wprowadzania,
  • Tworzenie własnych kodów na bazie SPP.
 • Tworzenie własnych kodów na bazie konspektu.

19. Pola niestandardowe:

 • Typy pól niestandardowych,
 • Rodzaje pól niestandardowych:
  • Odnośniki
  • Pola oparte na formułach
  • Wskaźniki graficzne.
 • Wykorzystanie funkcji w polach niestandardowych:
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje konwersji
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje sterujące.
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych pól

20. Tworzenie tabel użytkownika:

 • Przegląd predefiniowanych pól,
 • Przegląd predefiniowanych tabel,
 • Edycja istniejących tabel,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących tabel,
 • Zapisywanie tabel użytkownika,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych tabel.

21. Tworzenie grup użytkownika:

 • Przegląd predefiniowanych grupowań,
 • Edycja istniejących grup,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących grup,
 • Grupowanie wielopoziomowe,
 • Zapisywanie grupowań użytkownika i ich testowanie,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych grupowań.

22. Tworzenie filtrów użytkownika:

 • Przegląd predefiniowanych filtrów,
 • Przegląd operatorów porównania i logicznych,
 • Struktura filtrów oparta na operatorach,
 • Edycja istniejących filtrów,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących filtrów,
 • Użycie parametrów,
 • Zapisywanie filtrów użytkownika i ich testowanie,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych filtrów.

23. Raporty użytkownika:

 • Modyfikacja istniejących raportów.
 • Struktura raportów. Główne formanty:
  • Tabela
  • Wykres
  • Pole tekstowe
 • Możliwości formatowania sekcji i formantów,
 • Niestandardowe tabele i niestandardowe filtry w tworzeniu raportów użytkownika,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych raportów.

24. Raporty wizualne:

 • Przegląd predefiniowanych raportów,
 • Raport tabeli przestawnej jako narzędzie obsługi raportów wizualnych,
 • Analiza struktury raportów wizualnych,
 • Edycja istniejących raportów,
 • Kopiowanie i modyfikacja istniejących raportów,
 • Tworzenie nowych raportów,
 • Zapisywanie raportów użytkownika i ich testowanie,
 • Użycie Organizatora do zapisania niestandardowych raportów wizualnych.

25. Wprowadzenie do obsługi projektów prowadzonych wg. metodyk zwinnych.

26. Makra i dostosowanie programu do swoich potrzeb:

 • Nagrywanie prostych makr ułatwiających pracę w MS Project,
 • Paski narzędzi – chowanie, pokazywanie, dodawanie i usuwanie przycisków, tworzenie własnych pasków narzędzi.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia