Pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w Power BI Desktop

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności::

 • Importowania danych z różnych źródeł,
 • Tworzenia relacji i modelowania danych,
 • Analizy dużych zestawów danych z pomocą funkcji języka DAX,
 • Wizualizacji danych w postaci interaktywnych raportów,
 • Zapisywania raportów,
 • Przekazywania, publikowania, eksportowania raportów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Informacje wstępne o Power BI Desktop:

 • Źródła danych do analizy w Power BI Desktop,
 • Normalizacja danych,
 • Model danych – tabele faktów, tabele wymiarów,
 • Interfejs programu.

2. Import danych:

 • Z plików (TXT, CSV, XLSX, MS Access, model danych MS Excel),
 • Z zawartości folderu,
 • Z relacyjnych baz danych (SQL Server).

3. Edytor zapytań – przygotowanie danych do analizy:

 • Przekształcanie danych – operacje na kolumnach,
 • Operacje na wierszach,
 • Łączenie danych,
 • Ładowanie danych,
 • Typy danych,
 • Widok danych w programie Power BI Desktop.

4. Tworzenie modelu danych i relacji:

 • Różne widoki danych,
 • Relacje pomiędzy tabelami,
 • Widok Model i okno Zarządzaj relacjami,
 • Kategoryzowanie danych i sumowanie domyślne,
 • Tworzenie hierarchii,
 • Kardynalność i kierunek filtrowania krzyżowego.

5. Tabela kalendarza:

 • Rodzaje tabel kalendarza,
 • Tworzenie tabeli kalendarza,
 • Tworzenie kolumn w tabeli kalendarza,
 • Dodawanie kalendarza do modelu danych.

6. Obliczenia w modelu danych – język DAX:

 • Miary niejawne – agregacja danych (suma, średnia, minimalna, maksymalna itp.)
 • Kolumny obliczane,
 • Miary jawne,
 • Szybkie miary,
 • Analiza czasowa.

7. Tworzenie raportów wizualnych:

 • Tabela i macierz,
 • Karta i karta z wieloma wierszami,
 • Podstawowe wykresy (kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy),
 • Inne typy wykresów,
 • Sortowanie tabel, macierzy, wykresów,
 • Sortowanie według kolumny,
 • Mapy w Power BI Desktop,
 • Raporty powiązane (raport nadrzędny, przeglądanie szczegółowe).

8. Filtrowanie raportów:

 • Filtry wizualizacji, filtry stron, filtry raportu,
 • Stosowanie filtrów,
 • Filtrowanie danych różnych typów (liczbowych, daty i czasu),
 • Używanie fragmentatorów,
 • Synchronizacja fragmentatorów.

9. Formatowanie raportów:

 • Formatowanie tabel, macierzy,
 • Formatowanie wykresów,
 • Formatowanie map,
 • Formatowanie strony,
 • Wyrównywanie i rozkładanie wizualizacji, przyciąganie obiektów do siatki,
 • Dodawanie pól tekstowych, obrazów i kształtów.

10. Eksport danych z wizualizacji:

 • Do pliku CSV,
 • Publikowanie w usłudze Power BI,
 • Eksport z usługi Power BI do PDF, Power Point, MS Excel.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia