MS Access VBA – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Accessa.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach Microsoft Access.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Makra
 • Rejestrowanie i edycja makr
 • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
2. Środowisko VBA
 • Visual Basic Editor i jego opcje
 • Zarządzanie komponentami
 • Skróty klawiszowe
 • Optymalizacja środowiska
3. Wstęp do programowania proceduralnego
 • Procedury: Function, Sub
 • Typy danych
 • Instrukcja warunkowa if … then … elseif … else … end if
 • Instrukcja case
 • Pętle do … loop while, until
 • Pętla for … next
 • Instrukcje przerwania pętli (exit)
 • Przetwarzanie macierzy
4. Ciągi znaków
 • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
 • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
 • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
5. Visual Basic
 • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
 • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
 • Deklaracja zmiennych
 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • Operatory i ich priorytety
 • Opcje modułów
 • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
 • Obiekty, klasy, metody i własności
 • Zabezpieczanie kodu
 • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
6. Debugging
 • Przetwarzanie krokowe
 • Okienko Locals
 • Okienko Immediate
 • Pułapki – Watches
 • Call Stack
7. Obsługa błędów
 • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
 • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
 • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
8. Model Obiektów 
 • Obiekt Application
 • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
 • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
 • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
 • Obiekt Selection
 • Kolekcja Range
 • Obiekt Cells
 • Wyświetlanie danych na pasku status
 • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
9. Obsługa zdarzeń w języku VBA
 • Czym jest zdarzenie?
 • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
 • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
 • Obsługa często występujących zdarzeń
 
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia