NOWOŚĆ! ISO 22000 i Auditor HACCP

Cena netto za os.:
399 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 27 - 28/05 2021 - Online

ISO 22000 i Auditor HACCP

OPIS:

Dzień I: System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego.

Certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający potwierdzenie spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakładzie żywienia zbiorowego,

 

Dzień II: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w zakładach żywienia zbiorowego.

certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wdrożonego wg ISO 22000:2018” – umożliwiający wykonywania zadania auditora wewnętrznego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.

 

PROGRAM:

Dzień I: Część teoretyczna:

 1. Omówienie zmian w przepisach prawnych krajowych i unijnych dotyczących organizowania żywienia zbiorowego w zakładzie żywienia zbiorowego. Omówienie sposobu interpretowania zmian w przepisach prawnych przez organy kontrolujące.
 2. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli sanitarnych – wpływ prawidłowo opracowanego i wdrożonego systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na częstotliwość kontroli Inspekcji sanitarnej/Inspekcji weterynaryjnej.
 3. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – omówienie i przykłady praktyczne, procedury zgodne z wymaganiami przepisów prawa.
 4. Wymagania prawne dla Systemu HACCP, zasady wdrażania zgodne z Codex Alimentarius, omówienie wraz z przygotowaniem przykładowej dokumentacji systemu HACCP.
 5. Wymagania normy ISO 22000:2018 dla systemu HACCP, zakres dodatkowej dokumentacji koniecznej do opracowania w systemie HACCP zgodnym z normą ISO 22000:2018.

Dzień I – Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa i indywidualna:

 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wybranego produktu/grupy asortymentowej – aspekty praktyczne: przygotowanie receptury produktu gotowego, przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz wyznaczenie punktów kontrolnych i krytycznych, ustalenie sposobu i częstotliwości monitorowania, działań korygujących i zapobiegawczych, ustalenie sposobu weryfikacji wdrożonego systemu.

Dzień II – Część teoretyczna:

 1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
 2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
 3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
 4. Raportowanie wyników auditu.
 5. Działania poauditowe, jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Dzień II.  Część praktyczna – warsztaty – praca zespołowa i indywidualna:

 1. Przygotowanie dokumentów auditowych:
  • Program auditów,
  • Plan auditu,
  • Lista pytań kontrolnych,
  • Raport z auditu.
 2. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej